Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk de Pleisterplek

Praktijk de Pleisterplek, opgericht door Esther Verwimp-Gartsen, is gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71620052.

Praktijk de Pleisterplek staat ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd onder registratienummer 140007664

Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten met Praktijk de Pleisterplek en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Op voorhand dient u kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden.

Vertrouwelijkheid

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Esther Verwimp dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, Veilig Thuis) Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.
Wanneer Esther Verwimp besluit bepaalde inhoudelijke informatie van het kind, voortkomend uit individuele en/of groepscontactmomenten, te delen met de ouder/verzorger dan wordt dit altijd eerst besproken met het kind.

Aansprakelijkheid

De begeleiding en het advies van Praktijk de Pleisterplek zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind/de cliënt zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Praktijk de Pleisterplek is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk de Pleisterplek.
De aansprakelijkheid van Praktijk de Pleisterplek is ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door de cliënt/ouder/verzorger aan Praktijk de Pleisterplek in het kader van de samenwerkingsovereenkomst.
Voor lichamelijke- en psychische klachten (van uw kind), raadt Praktijk de Pleisterplek aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Klachtenregeling

Esther Verwimp staat ingeschreven bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd onder nummer 140007664. Als U een klacht heeft kunt u hier terecht. Klik hier voor meer informatie over het indienen van een klacht.

Uitvoering

U kunt contact opnemen met Praktijk de Pleisterplek (Esther Verwimp) via de contactgegevens genoemd op de contact pagina van de website.
Tijdens het intakegesprek met de cliënt, ouder/verzorger worden hulpvraag en hulpaanbod afgestemd. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen besproken en wordt afgestemd wat er nog nodig is om de begeleiding succesvol te kunnen beëindigen. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

KIES voor MIJ!

Een kind komt in aanmerking voor begeleiding wanneer beide ouders schriftelijk toestemming hiervoor geven middels het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.
Bij KIES voor Mij! trajecten vinden intake / tussenevaluatie / eindevaluatie gesprekken met ouders plaats. Bij voorkeur met beide ouders samen, desgewenst ieder apart (dit wordt dan ook apart in rekening gebracht). De ouder dient tijdens de begeleiding van het kind telefonisch bereikbaar te zijn.

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden

De cliënt, ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Praktijk de Pleisterplek. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Praktijk de Pleisterplek een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Praktijk de Pleisterplek gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €25,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Praktijk de Pleisterplek genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Praktijk de Pleisterplek gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email.